^Back To Top
  
  
  

Main Menu

รายงานผล การดำเนินงานประจำปี

1.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.  โครงการนิเทศการศึกษา
3.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4.  โครงการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ
5.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
6.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต
7.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
8.  โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม
9.  โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์
10. โครงการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน
11. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว
12. โครงการพัฒนางานทะเบียน
13. โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย
14. โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา
15. โครงการพัฒนาระบบ ICT
16. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
17. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ
18. โครงการอาหารกลาง
19. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
20. โครงการตรวจสอบภายใน
21. โครงการบริการสถานที่
22. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
23. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
24. โครงการระบบดูแลนักเรียน
25. โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย
26. โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน
27. โครงการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
28. โครงการสภานักเรียน
29. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี
30. โครงการ ทัศนศึกษานอกสถานที่
31. โครงการธนาคารโรงเรียน
32. โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย
33. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
34. โครงการดนตรี-นาฏศิลป์
35. โครงการน้ำดื่มไทยพัฒนา
36. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
37. โครงการโรงเรีนสุจริต
38. โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย
39. โครงการบัณฑิตน้อย
40. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
41. โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
42. โครงการปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่น
43. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
44. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ
45. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
46. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
47. โครงการสะเต็มศึกษา

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.