^Back To Top
  
  
  

Main Menu

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 ประกาศจัดซื้อ  ประกาศจัดจ้าง
1.ซื่อครุภัณฑ์สมาร์ททีวีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2.ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
3.ซื้อจัดซื่้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
4.ซื้อโต๊ะนักเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
5.ซื้อโต๊ะประชุม
6.ซื้อโทรทัศน์สี 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
7.ซื้อพัดลมติดตั้งฝาผนังและพัดลมโคจร 18 นิ้ว
8.ซื้อโพเดียมสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
9.ซื้อยาสามัญประจำบ้าน ภาคเรียนที่ 2 
10.ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
และคิดเลข
11.ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์หม่อนไหมในโครงงาน
การผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม
12.ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน
13.ซื้อวัสดุเพื่อใช้การเรียนการสอนออนไลน์ตามสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ตามคำสั่งของ สพฐ.
14.ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมหลังคาอาคาร
สปช 102/26
15.ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมหลังคาอาคาร
สปช105/29
16.ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
17.ซื้อวัสดุอุปกณ์ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
18.ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม
และสืบสานศาสตร์พระราชา
19.ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานธุรการโรงเรียน
20.ซื้อหนังสือเรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี
21.ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์เพื่ออใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ตามสถานการณ์
22.ซื้ออุปกรณ์ในการซ้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ
23.ซื้ออุปกรณ์ วัสดุสำหรับจัดทำโครงการน้ำปั่น ผลไม้สด 
24.ซื้ออุปกรณ์ วัสดุสำหรับจัดทำโครงการน้ำปั่นผลไม้

 1.จ้างเหมารถตู้ไปร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.จ้างเหมา ไปทัศนศึกษา ประจวบคีรัขันธ์
3.จ้างเหมา ไปทัศนศึกษา ชุมพร
4.จ้างเหมา ไปทัศนศึกษา สุราษร์ธานี
5.จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนมัธยม ไปงานลานวัฒนธรรมอำเภอสวี
6.จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น
7.จ้างทำหลังคากันฝน โรงรถบริเวณมัธยมและปรับพื้นโรงรถ
8.จ้างติดตั้งพัดลมติดฝาผนังและพัดลมโคจร
9.จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ
10.จ้างซ่อมแซมหลังคา สปช 102/26
11.จ้างเหมาจัดเครื่องเสียงและที่นั่งพระ ในวันพ่อแห่งชาติ
12.จ้างเหมาติดตั้งป้ายปณิธานของรัชกาลที่ 10
13.จ้างทำฉากละคร ทักษะวิชการ
14.จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร สปช 105/29
15.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
16.จ้างจัดทำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า
17.จ้างเหมาประกอบทำอาหารกลางวัน สิงหาคม

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.