บุคลากรของเรา

our staff

director 

นางสาวกาญจนา เกตุเวชช์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

012
นางขนิษฐา ทองนาโพธิ์

ครูชำนาญการ

IMG 0663
นางฉวีวรรณ พรหมขจร
ครูชำนาญการ

chanyoot
นายชาญยุตย์ วชิรศิริ

ครูชำนาญการ


phadung
นายผดุงศักดิ์ ฟักเงิน
ครู ค.ศ.1


07
นางธัญญา อ่วมเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรพิมล  วรโยธา
ครูชำนาญการ


0112
นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย

ครูชำนาญการ

 


IMG 0667
นางสาวมณีฉาย หมวดชนะ
ครู คศ.1

04
นางอรนิตย์ พิจารณ์
ครู ค.ศ.1

Kroosu
นางสาวสุกัญญา ราชบุรี
ครู คศ.1

Sitti
นายสิทธิเดช เนตรัก
ครู ค.ศ.1

016
นางสาวศรสวรรค์  จันทร์มาลี
ครู ค.ศ.1
03
นางสาวสุกัลยา  บุญศรี
ครู ค.ศ.1
DSC 0340
นางสาวกานต์สิรี อุดมสิน
ครู ค.ศ.1
010
นางสาวพิมพ์ริกา สุขตะโก
ครู ค.ศ.1

IMG 0670
นางสาวสุวิมล  สีแซก
ครู ค.ศ.1

IMG 0665
นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์
ครู ค.ศ.1

06
นางสาวนิภาวรรณ  ปรีชา
ครู ค.ศ.1 

IMG 0666
นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง
ครู ค.ศ.1

015
นางสาวนริศรา  แก้วทอง
ครูผู้ช่วย


09
ว่าที่ร.ต.หญิงเครือวัลย์ วิชัยดิษฐ์
ครูผู้ช่วย

011
นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์
ครู ค.ศ.1

014
นางสาวปริตา  มาศทอง
ครูผู้ช่วย

01
นายสายัน อ่วมเทศ
ช่างไม้4

pornpana 
นางสาวพรพนา  สุขแก้ว
พนักงานราชการ

05
นายวราพล  ทองกะแดะ
ครูอัตราจ้าง 

IMG 0676
นางสาวจินตนา แสนหมี่

เจ้าหน้าที่ธุรการ