โรงเรียนของเรา

our history

โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยการนำของนายผวน ศิลปศร นายบุญชู จันทร์กระจ่าง และชาวบ้านไทยพัฒนา เพื่อให้ลูกหลานของผู้อพยพย้ายถิ่น จากทุกภาคของประเทศไทยได้มีโอกาสเล่าเรียน ซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีโรงเรียนใกล้เคียงตั้งอยู่เลย ทำการเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 โดยชาวบ้านร่วมกันจ้างบุคคลที่มีความรู้มาสอนกันเอง ทางราชการไม่ได้เข้ามารับผิดชอบ อาคารเรียนสร้างเป็นอาคารชั่วคราว มุงสังกะสี ฝาไม้กระดาน

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2525 ทางราชการได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบ และให้เป็นสาขาของโรงเรียนวัดนาสัก ชื่อว่า โรงเรียนวัดนาสัก สาขาบ้านไทยพัฒนา

ปีการศึกษา 2531 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 1 หลัง 6 ห้องเรียน สร้างส้วมแบบ สปช.601/26 1 หลัง 4 ที่นั่ง สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด 4 ถัง และสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง และในปีการศึกษา 2531 นี้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 212 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 8 ห้องเรียน และมีครูมาเพิ่มอีก 1 คน มาทำหน้าที่ครูใหญ่ คือ นายสุนทร ธนะไชย จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 ทางสปจ. ชุมพร ได้มีคำสั่งให้นายเกรียงศักดิ์ อิสริยานนท์ มาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้

ปีการศึกษา 2533 ทาง สปจ.ชุมพร ให้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 1 หลัง 6 ห้องเรียน สร้างส้วมแบบ สปช.601/25 1 หลัง 4 ที่นั่ง ทั้งนี้เพราะนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาได้ ทางโรงเรียนจึงประกาศรับเด็กวัย 5 – 6 ปี เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 – 2 มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนถึง 130 คน รวมในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 มีนักเรียน 340 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 12 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 10 คน

ปีการศึกษา 2538 ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ต้องการให้โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้เสนอเรื่องขอเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปยังต้นสังกัด และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ แต่ให้ดำเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 45 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2539 จำนวน 450 คน ทางสปจ. ชุมพร ได้จ้างครูจ้างสอนรายเดือนชั่วคราวมาให้ 4 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 18 ห้องเรียน มีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง 4 ห้องเรียน และในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้เข้าสู่โครงการปฏิรูปการศึกษา ทำให้ได้งบประมาณด้านห้องปฏิบัติการ 3 ห้องพร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 588 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 22 ห้องเรียน มีข้าราชการครู 21 คน พนักงานราชการ 6 คน พนักงานบริการ 1 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 คน ครูจ้างสอนรายเดือนตามโครงการไทยเข้มแข็ง (S.P.2) 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 1 คน รวมทั้งหมด 34 คน

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต2 เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และได้รับการคัดเลือกจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านไทยพัฒนา

 

คำขวัญ

วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

 

คติพจน์

รู้ตัว รู้ตน รู้เวลา รู้หน้าที่

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

 

ปรัชญา

การศึกษาให้ปัญญา การพัฒนาให้ความเจริญคติพจน์

Structure