^Back To Top
  
  
  

Main Menu

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3. พรบ. การศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2545
4. พรบ. การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
5. พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
7. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ 2) พ.ศ.2553 
8. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553 
9. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2)  พ.ศ.2561
12. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
13. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 
14. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
15. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560
18. คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
19. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550  
20. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553  
21. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 
22. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น 
23. ประกาศ สพฐ. การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา  
24.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
25.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
26.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 
27.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
28.ตรวจเงินแผ่นดิน

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.