^Back To Top
  
  
  

Main Menu

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 ประกาศจัดซื้อ  ประกาศจัดจ้าง

1.ซื่อครุภัณฑ์สมาร์ททีวีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2.ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
3.ซื้อจัดซื่้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
4.ซื้อโต๊ะนักเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
5.ซื้อโต๊ะประชุม
6.ซื้อโทรทัศน์สี 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
7.ซื้อพัดลมติดตั้งฝาผนังและพัดลมโคจร 18 นิ้ว
8.ซื้อโพเดียมสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
9.ซื้อยาสามัญประจำบ้าน ภาคเรียนที่ 2 
10.ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
และคิดเลข
11.ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์หม่อนไหมในโครงงาน
การผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม
12.ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน
13.ซื้อวัสดุเพื่อใช้การเรียนการสอนออนไลน์ตามสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ตามคำสั่งของ สพฐ.
14.ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมหลังคาอาคาร
สปช 102/26
15.ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมหลังคาอาคาร
สปช105/29
16.ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
17.ซื้อวัสดุอุปกณ์ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
18.ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม
และสืบสานศาสตร์พระราชา
19.ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานธุรการโรงเรียน
20.ซื้อหนังสือเรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี
21.ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์เพื่ออใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ตามสถานการณ์
22.ซื้ออุปกรณ์ในการซ้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ
23.ซื้ออุปกรณ์ วัสดุสำหรับจัดทำโครงการน้ำปั่น ผลไม้สด 
24.ซื้ออุปกรณ์ วัสดุสำหรับจัดทำโครงการน้ำปั่นผลไม้

ปีการศึกษา 2564-2565

1.:ซื้อพัดลมติดตั้งฝาผนัง

2.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานการณ์โคโรน่า

3.ซื้อผ้าม่าน

4.ซื้อชุดตรวจ ATK

5.ซื้อวัสดุอุปกณ์สำหรับปรับปรุงห้องหม่อนไหม

6.ซื้อหลอดไฟ

7.ซื้อสีพร้อมอุปกรณ์ทาสี

8.ซื้อเจลแอลกฮอล์วัสดุสำหรับใช้ในการเปิดเรียน

9.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย               

10.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่                

11.ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

12.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

13.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบงานบริหารธุรการ

14.ซื้อวัสดุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

15.ซื้อวัสดุอุปกรณ์

16.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

17.ซื้อสมุดฝากเงินสำหรับโครงการธนาคารโรงเรียน

18.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครการเตรียมความพร้อม

19.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการยิ้มง่ายไหว้สวย

20.ซื้อวัสดอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

21.ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการโรงเรียนคุณธรรม

22.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการกีฬาและออกกำลังกาย

23.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเงินและการบัญชี

24.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบ ICT 

25.ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำโครงการการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

26.ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการการทำงานทะเบียน

27.ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำโครงการจัดซื้อสื่อปฐมวัย

28.ซื้อขลุ่ยสำหรับโครงดนตรี นาฎศิลป์

29.ซื้อวัสดุสำหรับงานพัสดุ

30.ซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ

31.ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี

32.ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบ ICT

33.ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์

34.ซื้อยาฆ่าหญ้า

35.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานการณ์ไวรัสโคโร่นา

36.ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์

37.ซื้อน้ำหมึกเครื่องปริ้นเตอร์

38.ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส

39.ซื้อของรางวัล

40.ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

41.ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์

 1.จ้างเหมารถตู้ไปร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.จ้างเหมา ไปทัศนศึกษา ประจวบคีรัขันธ์
3.จ้างเหมา ไปทัศนศึกษา ชุมพร
4.จ้างเหมา ไปทัศนศึกษา สุราษร์ธานี
5.จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนมัธยม ไปงานลานวัฒนธรรมอำเภอสวี
6.จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น
7.จ้างทำหลังคากันฝน โรงรถบริเวณมัธยมและปรับพื้นโรงรถ
8.จ้างติดตั้งพัดลมติดฝาผนังและพัดลมโคจร
9.จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ
10.จ้างซ่อมแซมหลังคา สปช 102/26
11.จ้างเหมาจัดเครื่องเสียงและที่นั่งพระ ในวันพ่อแห่งชาติ
12.จ้างเหมาติดตั้งป้ายปณิธานของรัชกาลที่ 10
13.จ้างทำฉากละคร ทักษะวิชการ
14.จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร สปช 105/29
15.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
16.จ้างจัดทำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า
17.จ้างเหมาประกอบทำอาหารกลางวัน สิงหาคม

ปีการศึกษา 2564-2565

1.จ้างซ่อมอาคารประกอบ(อาคารราชพฤกษ์

2.จ้างเหมาทำโฟมบอร์ด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.จ้างติดตั้งพัดลมฝาผนัง

4.จ้างเหมารถตู้สำหรับโครงการพัฒนาครูและบุคลากร

5.จ้างทำพวงมาลาวันมหาธีราชเจ้า

6.จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าอาคารชัยพฤกษ์

7.จ้างเหมาติดตั้งหน้าอาคารเฟื่องฟ้า

8.จ้างเหมาติดตั้งเหล็กหน้าอาคารอนุบาล

9.จ้างเหมาเก็บหญ้าและกวาดขยะบริเวณสนาม

10.จ้างเหมาฉีดหญ้า 

11.จ้างซ่อมแซมแมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค LENOVO 

12.จ้างทำตรายาง

13.จ้างเหมาตัดหญ้าและฉีดยาฆ่าหญ้า

14.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท

15.จ้างเหมาตัดหญ้าและฉีดหญ้า

16.จ้างวางระบบท่อภายในบริเวณโรงเรียน

17.จ้างทำกันสาดเครื่องทำน้ำเย็น

18.จ้างต่อเติมห้องเครื่องเล่นนักเรียนอนุบาล

19.จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G2010

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.